Základné informácie

Názov projektu: Inteligentný systém bezpečnej dopravy v česko - slovenskom prihraničí

Vedúci partner: Združenie miest a obcí galantsko - šalianskeho regiónu (ZMO GA-SA)

Hlavný cezhraničný partner: Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo s.r.o.

Začiatok realizácie projektu: 08/2014

Ukončenie realizácie projektu: 04/2015

Hlavný cieľ: Využitie webového obsahu a najmodernejších nástrojov interaktívnej komunikácie na tvorbu invatívnych produktov zameraných na zvýšenie bezpečnosti cestnej motorovej dopravy a zníženia jej negatívnych dopadov na životné podmienky v aglomeráciách česko – slovenského prihraničia, fúzia aplikácií a webového obsahu na vybudovanie inteligentného systému riadenia dopravy.
Ciele projektu

Hlavný cieľ:

Využitie webového obsahu a najmodernejších nástrojov interaktívnej komunikácie na tvorbu invatívnych produktov zameraných na zvýšenie bezpečnosti cestnej motorovej dopravy a zníženia jej negatívnych dopadov na životné podmienky v aglomeráciách česko – slovenského prihraničia, fúzia aplikácií a webového obsahu na vybudovanie inteligentného systému riadenia dopravy.

Špecifické ciele:

 • Zvýšenie praktickej využiteľnosti a dopadu internetového obsahu na skvalitnenie životných podmienok v aglomeráciách
 • Využitie inovácií na báze internetového obsahu a aplikácií pre mobilné telefóny na riešenie problematiky predchádzania dopravnej nehodovosti
 • Eliminácia dopadov zvyšujúceho sa objemu dopravy v obývaných aglomeráciách prostredníctvom poskytovania priebežných informácií o dopravnom riadení - zvyšovanie bezpečnosti prejazdu cez obec, skracovanie intervalu prejazdu
 • Zvýšenie plynulosti cestnej premávky (automatické riadenie dopravy a presmerovanie vozidiel na iný smer)
 • Zvýšenie efektivity využívania dopravnej siete (napr. odporúčania o iných trasách a objazdoch v prípade zápchy)

Hlavné aktivity projektu

Partneri projektu sa rozhodli navrhnúť riešenie, ktoré by dokázalo riešiť logistiku dopravy aplikáciou najmodernejších trendov - prejsť v cestnej premávke od sofistikovaného riadenia motorových vozidiel k prevádzke inteligentných vozidiel (najnovší vývojový trend), zabezpečiť prechod od manuálneho spôsobu ovládania motorového vozidla k ovládaniu využivajúcemu elektronické prvky. Prechod je nutné zabezpečiť tak, aby mal výchovný účinok – prijať elektronické systémy riadenia, donútiť vodičov správať sa v cestnej premávke dobrovolne slušne a obmedziť dopravné priestupky, najmä omisivneho charakteru. V súvislosti s ekonomikou riadenia cestnej premávky zároveň poskytnúť vodičom využite poznatkových databáz k voľbe čo najkratšej a najekonomickejšej trasy jazdy. Systém je založený na princípe digitalizovanej cestnej siete (Digitálnej mapy), v rámci ktorej sú jednotlivé povinnosti účastníkov cestnej premávky - dopravné značenie, ktoré sa musí rešpektovať (zatiaľ iba vodičov motorových vozidiel) prenesené do digitálnej mapy a porovnávané s reálnou polohou motorového vozidla. Systém predpokladá využitie globálneho pozičného systému (GPS) a rozšírenie internetizácie konkrétnych lokalít so zapojením mobilných operátorov. Z porovnania online dát vozidla a digitálnej mapy v aktuálnej lokalite, kde sa vozidlo nachádza, vznikne obraz najbližších budúcich obmedzení (dopravné značenie / rýchlosť jazdy, prekážky na ceste, atd.) v cestnej premávke, ktoré môžu nastať pri jazde vozidla v predpokladanom smere jazdy určenom navigačným zariadením. Elektronický komunikátor - aplikácia v mobilnom telefóne, ktoré okrem obrazovej informácie, prinesie nielen vodičovi, ale aj celej posádke motorového vozidla, zvukovú informáciu o stave obmedzení v cestnej premávke s časovým predstihom. Digitalizovať sa bude kompletné dopravné značenie vo vybraných aglomeráciách v Galantskom a Znojemskom okrese. Doposiaľ takáto aplikácia - systém neexistuje, ktorá by dokázala interaktívne riadiť dopravu na základe dopravného značenia, eliminovať možnosť kolíznych situácií ako aj optimalizovať prejazd cez obývané aglomerácie.

 • Vývoj software s nasledovnými funkciami: SERVER (databáza), vykonáva nasledovné funkcie:
  • databázová časť = databáza značiek, typov ciest, obmedzení, elektronických obmedzení (semafór), PZ hliadky, atd. vrátane digitálnej mapy napr. google mapa, digitálna mapa dopravného značenia.
  • funkcia vyhodnocovacia = vyhodnocuje dopravnú situáciu vo vzťahu k polohe a predpokladanej trase vozidla a prenáša tieto informácie do aplikácie vozidla.
  • funkcia zobrazovacia = dokáže na google mape zobraziť trasu vozidla a všetky porušenia cestnej premávky.
  • funkcia administratívna = vyhodnocuje a zobrazuje štatistiky pre rôzne štátne inštitúcie (policajný zbor a sankcionovanie, poisťovne a zisťovanie vinníkov dopravnej nehody, mestské úrady a vyťaženosť ciest, colný úrad, atd.).
  Server poskytuje online informácie účastníkovi cestnej premávky o:
  • dopravnom značení
   • vodorovnom (značené priamo na komunikácii)
   • zvislom (po okrajoch a nad komunikáciou)
  • dopravnej situácii
   • uzávery
   • zápchy (havária, kapacitná preplnenosť, prekážka)
  • bodoch záujmu
   • stanica PHM, servis, pneuservis, hotely, penziony
 • Vývoj software s nasledovnými funkciami (aplikácia pre mobilné telefóny) na tvorbu digitálnych máp dopravného značenia obcí, samostatný softvér, ktorý slúži na manuálne vytváranie digitálnej mapy a dopravnej situácie, zväčša používaný pracovníkmi skupiny (zberači dát, dispečéri, pracovníci štátnej správy, ktorí zaznačujú napr. prekážky na vozovke, atd.) V sídelnej jednotke sa do digitálnych máp premietne kompletné vodorovné a zvyslé značenie ktoré bude prenášané do servera na spracovanie a vyhodnocovanie
 • Vývoj software - obsahuje samostatný softvér (aplikácia pre mobilné telefóny), ktorý ako typ DAEMON beží na pozadí mobilného zariadenia a informuje učastníkov cestnej premávky o záveroch vyhodnotení zo servera. Poskytuje prostredníctvom navigácie trasu vozidla, zaroveň poskytuje jej najoptimálnejšiu verziu, poskytuje informáciu o najbližšom dopravnom značení a jeho obmedzeniach pre účastníka cestnej premávky (napr. prechod pre chodcov, STOP, Daj prednosť v jazde atď.), udáva aj odporúčanú optimálnu rýchlosť v reálnom čase pre bezpečné zvládnutie dopravnej situácie
 • Pomocou vytvoreného software tvorba digitálnych máp dopravného značenia v troch vybraných lokalitách okresu Galanta a Znojmo - kompletné dopravné značenie lokality (horizontálne a vertikálne dopravné značky a prenos údajov do servera)
Cezhraničný dopad

Prínosom projektu je, že ho podáva veľmi silné a skúsené partnerstvo. ZMOS Galantsko - Šalianského reprezentuje región, kde sa prelínajú skúsenosti a potreby 36 samospráv, skúsených starostov, primátorov a podporných tímov. SVŠE Znojmo spolupracuje so 144 samosprávami okresu a realizuje pre nich výskumy a projekty zamerané na rozvoj regiónu. Cieľové zemie zahŕňa 180 samospráv čo je pri cezhraničnej spolupráci dominantná sila. Predkladaný projekt ho samozrejme posilní a udrží min. na ďaľších 5 rokov v aspekte strednodobého rozvoja. Nakoľko sa mobilizuje veľmi rozsiahla cieľová skupina, je veľmi výrazný predpoklad, že na základe projektu sa vytvoria ďaľšie partnerstvá inštitucionálne - medzi zväzmi, organizáciami a inštitúciami. Projekt má aj nadregionálnu dimenziu, je univerzálni pre celé pohraničie, dáva pozitívny príklad plánovanej koncepčnej spolupráce. Interaktívny systém na riadenie dopravy doposiaľ nebol realizovaný. Klasické systémy sú určené len na trasovanie, vyzuálizácia dopravného značenia v predstihu a upozornenie na dopravné riešenia jednotlivých sídel doposiaľ ešte interaktívne riešené nebolo.

Predkladatelia projektu sa koncentrujú na také spoločné aktivity ktoré sú problémom na oboch stranách hranice a chcú ju riešiť dlhodobo a koncepčne. Jednou z hlavných bariér rozvoja - ekonomického s výrazným vplivom na kvalitu života v regiónoch je stav dopravnej infraštruktúry. Kapitálovo sa situácia nedá jednorázovo vyriešiť, nárast dopravy spôsobuje obrovské problémy. Je nutné aplikovať nástroje späté s logistikou dopravy. Interaktívne komunikačné nástroje na riadenie dopravy umožnia optimalizovať procesy. Metóda, ktorá je v projekte navrhnutá, mapuje dopravné značenie v regiónoch a tým dokáže optimalizovať prostredníctvom aplikácií - poskytovaných informácií vodičom v reálnom čase prejazd a zvyšovať bezpečnosť a plynulosť motorovej dopravy. V danej realnej situácii dopravnej infraštruktúry sú interaktívne nástroje jedným z možných najoptimálnejších riešení, ktoré nevyžadujú náročné finančné investície a majú merateľne pozitívny dopad - zvyšovanie bezpečnosti, optimalizácia rozloženia dopravy a mnohé ďaľšie aspekty.

Dopadom projektu bude zvýšenie bezpečnosti v cestnej motorovej doprave na oboch stranách hranice, poskytovanie aktuálnych informácií v reálnom čase. Vodiči si budú môcť dopredu prezrieť v aspekte dopravného značenia, svoju plánovanú trasu. Podstatne sa zvýši bezpečnosť dopravy, plynulosť a optimálne vyťaženie cestnej siete. Vodiči zo Slovenska pri ceste do Českej republike si budú môcť prezrieť podrobne dopravné značenie trasy a tak isto aj počas jazdy budú dostávať priebežne informácie. Okrem osobnej dopravy má plánovaný projekt veľký význam ako v hromadnej tak aj nákladnej doprave - logistika dopravy, optimalizácia nákladov. Celé prihraničie bude po realizácii projektu a vytvorení digitálnych máp dopravného značenia bezpečnejšie. Doposiaľ takáto aplikácia nie je, GPS rieši len trasovanie. Digitalizácia je navrhnutá ako veľmi jednoduchý a efektívny proces prostredníctvom smartphone android aplikácií, tak isto aj aplikácia poskytujúca informácie vodičom usmerňujúca proces jazdy. Cieľovou skupinou sú samosprávy, všetci účastníci cestnej dopravy, obyvatelia regiónov.

Doprava ako taká prináša aj pozitíva v aspete migrácie za prácou, dopravy tovarov, bez dopravy nie je možná v súčastnej dobe existencia. Nárast dopravy a stav dopravnej infraštruktúry však na životné podmienky vplýva veľmi negatívne. Jednak je kvalita života v aglomeráciách - bezpečnostná situácia, kvalita životného prostredia, jej kontaminácia. Sú výrazne potrebné nástroje na elimináciu negatívnych následkov dopravy. Sú to nástroje, ktoré dopravu dokážu riadiť, optimalizovať dopravné trasy, zvyšovať bezpečnosť na cestách, chrániť životy, zdravie a majetok účastníkov a v nie v poslednom rade udržať nezmenenú kvalitu života v regiónoch. Navrhované riešenie prostredníctvom IT aplikácii k tomuto výrazne prispieva. Pomáha riadiť a optimalizovať dopravu zlepšuje tým výrazne podmienky v prihraničnom priestore.Vedúci partner

Združenie miest a obcí galantsko - šalianskeho regiónu
(ZMO GA-SA)

Mierové námestie 940/1, 924 18 Galanta
www.zmogasa.bizref.sk


Hlavný cezhraničný partner

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo s.r.o.

Loucká 656/21, 669 02 Znojmo
www.svse.czADMIN